Vedtægter

§ 1  Navn og hjemsted

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets navn er Sønderholm Vandværk a.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Aalborg kommune.

§2  Formål

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål og deraf afledte forhold.

§3  Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§4  Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§5  Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser, hæfter medlemmerne alene med det i selskabet indbetalte indskud.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

§6  Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændig matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§7  Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

For at kunne behandles på ordinær generalforsamling, skal forslag afgives til bestyrelsen senest otte dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning

3.     Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.     Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5.     Behandling af indkomne forslag

6.     Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

7.     Valg af revisorer og revisorsuppleant

8.     Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 30 medlemmer fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen, med 14 dages varsel.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 8 Stemmeret og afstemninger

Intet medlem har mere en én stemme pr. ejendom som vedkommende ejer.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 9 Bestyrelsen  

Selskabets bestyrelse består af fem medlemmer, valgt blandt medlemmerne for to åg ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis  to og tre medlemmer.

Herudover vælges hvert år en suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Til varetagelse af den daglige drift, kan bestyrelsen ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen, og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

I tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud, kan bestyrelsen pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§ 10 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i foreningen med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11 Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte forekomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. Generalforsamlingsbeslutning af den / de generalforsamlings valgte revisorer, og / eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og kassereren.

§ 12 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion

Med et andet vandværk eller ved en kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§ 13 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 4. marts 2010.

De træder i kraft den 1. januar 2011

Hent vedtægterne her:

Sønderholm Vandværk a.m.b.a © 2012